;349589326783458672364334;
Nazovite nas: +385 32 454 611 | eko-sustav@eko-sustav.hr

Gospodarenje otpadom

 

Gospodarenje otpadom u Vukovarsko-srijemskoj županiji

Pod pojmom zaštite okoliša podrazumijeva se zaštita voda i mora, tla i zraka. Zaštitom okoliša osigurava se cjelovito očuvanje kakvoće okoliša, očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti, racionalno korištenje prirodnih dobara i energije na najpovoljniji način za okoliš kao osnovni uvjet zdravog života i temelj održivog razvoja.

Pod pojmom zaštite okoliša podrazumijeva se zaštita voda i mora, tla i zraka. Zaštitom okoliša osigurava se cjelovito očuvanje kakvoće okoliša, očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti, racionalno korištenje prirodnih dobara i energije na najpovoljniji način za okoliš kao osnovni uvjet zdravog života i temelj održivog razvoja. 

Temelji politike zaštite okoliša sadržani su u Zakonu o zaštiti okoliša. Gospodarenje otpadom u Republici Hrvatskoj određeno je: Zakonom o otpadu, Strategijom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, Planom gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007.-2015., te nizom podzakonskih akata.  Strategijom gospodarenja otpadom RH zacrtan je cilj u gospodarenju otpadom u skladu s politikom gospodarenja otpadom u EU. Uspostavljen je okvir unutar kojega će Hrvatska morati smanjiti količinu otpada koji proizvodi, a otpadom koji je proizveden održivo gospodariti.

Pojam gospodarenje otpadom obuhvaća skup aktivnosti, odluka i mjera usmjerenih na:
1. sprječavanje nastanka otpada, smanjivanje količine otpada i/ili njegovoga štetnog utjecaja na okoliš,
2. obavljanje skupljanja, prijevoza, oporabe, zbrinjavanja i drugih djelatnosti u svezi s otpadom, te nadzor nad obavljanjem tih djelatnosti,
3. skrb za odlagališta koja su zatvorena.

Zakonom o otpadu definirani su osnovni ciljevi gospodarenja otpadom:

 • izbjegavanje i smanjivanje nastajanja otpada i smanjivanje opasnih svojstava otpada, i to posebice: razvojem čistih tehnologija koje koriste manje prirodnih izvora i tehničkim razvojem i promoviranjem proizvoda koji ne pridonose ili u najmanjoj mogućoj mjeri pridonose povećanju štetnog utjecaja otpada i opasnosti onečišćenja te razvojem odgovarajućih metoda zbrinjavanja opasnih tvari sadržanih u otpadu namijenjenom oporabi,
 • oporaba otpada recikliranjem, ponovnom uporabom ili obnovom odnosno drugim postupkom koji omogućava izdvajanje sekundarnih sirovina, ili uporabu otpada u energetske svrhe,
 • zbrinjavanje otpada na propisan način,
 • sanacija otpadom onečišćenog okoliša (IPPC i BAT).

Zakonom o otpadu određena je obveza izrade planskih dokumenata gospodarenja otpadom kako za županije tako i za sve jedinice lokalne samouprave te je definiran sadžaj plana gospodarenja otpadom županije/grada/općine.
Plan gospodarenja otpadom osnovni je dokument o gospodarenju otpadom u RH za razdoblje 2007. – 2015. godine.
Temeljni zadatak toga plana je :

 • uspostava cjelovitog sustava gospodarenja otpadom
 • sanacija i zatvaranje postojećih odlagališta
 • sanacija “crnih točaka”
 • razvoj i uspostava regionalnih i županijskih centara za gospodarenje otpadom, s pred obradom otpada prije konačnog zbrinjavanja ili odlaganja
 • uspostava potpune informatizacije sustava

 

Provedbom Plana gospodarenja otpadom RH postići će se:

 • uspostava sustava gospodarenja otpadom u svakoj županiji po regionalnom/županijskom konceptu
 • povećanje udjela odvojenog prikupljanja otpada
 • recikliranje i ponovna oporaba otpada
 • prethodna obrada otpada prije konačnog odlaganja
 • smanjenje udjela biorazgradivog otpada u komunalnom otpadu
 • izdvajanje goriva iz otpada
 • smanjenje količine otpada koje se odlažu na odlagalištima
 • smanjenje štetnih utjecaja otpada na okoliš
 • samoodrživo financiranje sustava gospodarenje komunalnim otpadom

Polazište za osmišljavanje moguće koncepcije na području gospodarenja otpadom u Vukovarsko-srijemskoj županiji prema Zakonu o otpadu je izrada Plana gospodarenja otpadom. Gradski i općinski Planovi gospodarenja otpadom moraju biti usklađeni s ovim Planom.

Pod gospodarenjem otpadom u Vukovarsko-srijemskoj županiji se danas podrazumijeva djelatnost skupljanja, prijevoza i odlaganja komunalnog i neopasnog proizvodnog otpada sa niskim ili nikakvim stupnjem odvojenog prikupljanja korisnih dijelova otpada i opasnog otpada ili oporabe otpada na nesanitarna odlagališta diljem županije.Na području Vukovarsko-srijemske županije otpad organizirano sakuplja 20 komunalnih poduzeća i koncesionara registriranih za sakupljanje i odlaganje komunalnog otpada. Danas se sakupljeni otpad odlaže na 6 službenih odlagališta. Osim službenih odlagališta, u Županiji postoje zabilježena i mjesta divljeg odlaganja, tzv. “divlja odlagališta”. Uglavnom su to odlagališta na koje stanovništvo odvozi građevinski, glomazni, biootpad (u nastavku: zeleni otpad) i u manjim količinama druge vrste otpada. U Vukovarsko-srijemskoj županiji nalazi se 85 divljih odlagališta s procijenjenom ukupnom količinom odloženog otpada od oko 1.000.000 m³. Većina navedenih divljih odlagališta se povremeno saniraju odvozom otpada na službena odlagališta, međutim neodgovornim ponašanjem pojedinaca ponovno nastaju divlja odlagališta na istim ili drugim lokacijama.

 

Sustav gospodarenja otpadom u Vukovarsko-srijemskoj županiji

Izrađen je osnovni planski dokument gospodarenja otpadom Plan gospodarenja otpadom u Vukovarsko-srijemskoj županiji PGO VSŽ koji prikazuje postojeće stanje te utvrđuje mjere izbjegavanja i smanjenja nastajanja otpada, iskorištavanja vrijednih osobina otpada, sanacije otpadom onečišćenog tla i brojne druge aktivnosti. Plan gospodarenja otpadom u Vukovarsko-srijemskoj županiji usvojen je 10. srpnja 2008. godine od strane Županijske skupštine i nalazi se objavljen na Internet stranici Vukovarsko-srijemske županije www.vukovarsko-srijemska–zupanija.hr/Dokumenti i publikacije/Zaštita okoliša/Plan gospodarenja otpadom VSŽ). Plan predviđa izgradnju županijskog centra za gospodarenje otpadom kao centralnog i konačnog elementa u cjelokupnom sustavu zbrinjavanja otpada uz prethodnu mehaničko-biološku obradu te iskorištavanje vrijednih sastojaka iz otpada. Plan nije predvidio broj i raspored pretovarnih stanica te će ga po izradi prethodne studije izvodljivosti sa detaljnom analizom transporta biti potrebno revidirati.Okvirni raspored objekata predviđenih PGO VSŽ vidljiv je iz donjeg prikaza.

OSNIVANJE ŽUPANIJSKE KOMUNALNE TVRTKE ŽKT – EKO-SUSTAV D.O.O.
Planom gospodarenja otpadom u RH predviđeno je upravljanje sustavom gospodarenja otpadom po modelu javno-privatnog partnerstva (JPP), prema kojem Županija, u dogovoru s gradovima i općinama osniva županijsku komunalnu tvrtku (ŽKT) u javnom vlasništvu koja s privatnim partnerom (PP) sklapa ugovor o JPP-u o ulaganju u ŽCGO i upravljanju ŽCGO-om.

U takvom sustavu, ŽKT vodi gradnju ŽCGO-a do uspostave sustava, upravlja sustavom gospodarenja otpadom u Županiji , koordinira rad lokalnih komunalnih tvrtki te organizira dovoz otpada od pretovarnih stanica do ŽCGO, a PP financira gradnju postrojenja za obradu komunalnog otpada (MBO) i nakon gradnje upravlja ŽCGO-om na dogovoreno vremensko razdoblje. PP, osim upravljanja, ima obvezu financiranja rada i daljnje gradnje ŽCGO-a iz ostvarenih prihoda.

Temeljem navedenog Plana Vukovarsko-srijemska županija je putem Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću za gospodarenje otpadom obavila postupak registracije trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću EKO-SUSTAV d.o.o. za gospodarenje otpadom na području Vukovarsko-srijemske županije.

SPORAZUM O IZGRADNJI, USPOSTAVI I KORIŠTENJU CGO
Sve općine i gradovi pristupili su potpisivanju Sporazuma o izgradnji, uspostavi i korištenju Centra za gospodarenje otpadom sa Vukovarsko-srijemskom županijom (VSŽ) kao osnivačem ŽKT.

SKLOPLJEN UGOVOR O SUFINANCIRANJU IZRADE PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE S FONDOM ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST
Vukovarsko-srijemska županija je s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sklopila 04. travnja 2009. g. Ugovor o zajedničkom ulaganju u istražne radove i izradu projektno-tehničke dokumentacije Županijskog centra za gospodarenje otpadom “Stari Jankovci”.