NATJEČAJ za javno prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje Vukovarsko-srijemske županije u sufinanciranju POTICANJA PROJEKATA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U ZGRADARSTVU KOD FIZIČKIH OSOBA U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI U 2013. GODINI

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST ŽUPAN KLASA: 351-01/13-01/03 URBROJ: 2196/1-01-13-9 U Vukovaru, 02. kolovoza 2013. godine Na temelju članka 7. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (NN 107/03 i 144/12), članaka 30. i 41. Statuta Vukovarsko-srijemske županije ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije" broj 4/13), Pravilnika o poticanju [...]
Pročitajte više