REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST
ŽUPAN
KLASA: 351-01/13-01/03
URBROJ: 2196/1-01-13-9

U Vukovaru, 02. kolovoza 2013. godine

Na temelju članka 7. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (NN 107/03 i 144/12), članaka 30. i 41. Statuta Vukovarsko-srijemske županije (“Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije” broj 4/13), Pravilnika o poticanju projekata energetske učinkovitosti u zgradarstvu kod fizičkih osoba u Vukovarsko-srijemskoj županiji (“Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije” br. 6/13) župan Vukovarsko-srijemske županije 02. kolovoza 2013. godine donosi VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA OBJAVLJUJE NATJEČAJ za javno prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje Vukovarsko srijemske županije u sufinanciranju POTICANJA PROJEKATA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U ZGRADARSTVU KOD FIZIČKIH OSOBA U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI U 2013. GODINI

I. Predmet natječaja

Predmet ovog Natječaja je javno prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje Vukovarskosrijemske županije u sufinanciranju ugradnje povećanja toplinske zaštite vanjske ovojnice te ugradnje energetski učinkovite vanjske stolarije u kućanstvima na području cijele Vukovarskosrijemske županije.

Cilj ovog Natječaja je ugradnja povećane toplinske zaštite vanjske ovojnice te ugradnja energetski učinkovite vanjske stolarije u kućanstva do utroška predviđenih sredstava na području Vukovarsko-srijemske županije tijekom 2013. godine.

Broj kućanstava za sufinanciranje može se promijeniti, sukladno raspoloživim financijskim sredstvima, odnosno broju prihvatljivih prijava.

Troškovi opreme i ugradnje navedenih sustava u kućanstvima sufinancirat će se u iznosu od 50% nepovratnih sredstava odnosno do maksimalnog iznosa od 37.500,00 kn po kućanstvu.

Sredstva će se realizirati putem vrijednosnog kupona za troškove izvedenih radova nastalih nakon objave rezultata ovog Natječaja.

OPRAVDANI TROŠKOVI ULAGANJA JESU:

A) Zamjena postojeće i ugradnja nove energetski učinkovite vanjske stolarije – koeficijent prolaska U≤1,1 W/m² K za stakleni dio prozora, U≤1,4 W/m²K za cijeli prozor;

B) Povećanje toplinske zaštite vanjske ovojnice – koeficijent prolaska topline U≤0,25 W/m² K za vanjski zid, U≤0,20 W/m² K za krov i strop i pod prema negrijanom prostoru, U≤0,35 W/m² K za pod na terenu;

Podnositelj prijave može se prijaviti isključivo za jednu mjeru energetske učinkovitosti koja je predmet Natječaja.

Nepovratna novčana sredstva u obliku vrijednosnog kupona će se isplaćivati za troškove nabave i ugradnje opreme sustava za ugradnju povećanja toplinske zaštite vanjske ovojnice te ugradnje energetski učinkovite vanjske stolarije nastalih nakon okončanog Natječaja.

Nepovratna novčana sredstava realiziraju se isključivo putem vrijednosnog kupona kao instrumenta plaćanja pri ugradnji povećanja toplinske zaštite vanjske ovojnice te ugradnji energetski učinkovite vanjske stolarije.

Nepovratna novčana sredstva se dodjeljuju za izvedene radove uz uvjet ispostavljenog računa na kojemu je objedinjeno fakturiranje izvedenih radova, ovjerenog zapisnika ovlaštenog izvođača radova da su izvedeni radovi prema uputama proizvođača, popunjenog i ovjerenog vrijednosnog kupona i obračuna izvedenih količina radova u formi građevinske dokaznice mjera.

Sva četiri dokumenta izvođač radova dužan je dostaviti na adresu Vukovarsko-srijemske županije.

II. Korisnici sredstava

Pravo na korištenje sredstava sukladno ovom Natječaju, mogu ostvariti fizičke osobe koje imaju prebivalište na području Vukovarsko-srijemske županije i koje ulažu vlastita sredstva u projekte za koje se raspisuje Natječaj (u tekstu: korisnici sredstava).

Pravo na korištenje sredstava sukladno ovom Natječaju nemaju fizičke osobe koje su u posljednje 3 godine koristile nepovratna novčana sredstva Vukovarsko-srijemske županije u ukupnom iznosu većem ili jednakom od 37.500,00 kn.

Fizičke osobe koje su u posljednje 3 godine koristile nepovratna novčana sredstva Vukovarsko-srijemske županije u iznosu manjem od 37.500,00 kn mogu se natjecati prema pravilima ovog Natječaja za iznos koji je jednak razlici između najvećeg poticajnog iznosa 37.500,00 kn i njima do sada isplaćenog poticajnog iznosa temeljem ranijeg Natječaja.

III. Uvjeti kojima podnositelji prijava moraju udovoljavati

A) Uvjeti koje Podnositelji prijava kao fizičke osobe moraju udovoljavati kako bi ostvarili nepovratna novčana sredstva, odnosno stekli status korisnika sredstava:

 • punoljetne, fizičke osobe s prebivalištem na području Vukovarsko-srijemske županije;
 • objekt na kojeg planiraju primijeniti mjere energetske učinkovitosti mora se nalaziti na području Vukovarsko-srijemske županije;
 • posjeduju dokaz o vlasništvu nad objektom na kojeg planiraju primijeniti mjere energetske učinkovitosti te imaju prijavljeno prebivalište na adresi na kojem se planira primijeniti predmetna mjera energetske učinkovitosti;
 • posjeduje odgovarajući akt (građevinska dozvola, uporabna dozvola) kojim se dopušta građenje za objekt na koji se planira primijeniti mjera energetske učinkovitosti;
 • da u posljednje 3 godine nisu koristili nepovratna novčana sredstva Vukovarsko-srijemske županije u ukupnom iznosu većem ili jednakom od 37.500,00 kn;
 • podnositelji prihvaćaju opće uvjete zajedničkog sudjelovanja u sufinanciranju projekata za koje se odobravaju sredstva Vukovarsko-srijemske županije sukladno Natječaju;
 • ugraditi sustav mjera energetske učinkovitosti koji će biti zasebna funkcijska cjelina i koji će se sastojati iz svih potrebnih tehničkih komponenti.

IV. Potrebna dokumentacija

Podnositelji prijava dužni su dostaviti:

 • Potpisani i cjelovito popunjeni Prijavni obrazac za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje (Obrazac se može pronaći na web stranicama Vukovarsko-srijemske županije: http://www.vusz.hr/ i na web stranici eko-sustava d.o.o. (http://www.eko-sustav.hr/) te u uredima Vukovarsko-srijemske županije);
 • Potpisanu Izjavu za ozbiljnost prijave (od strane svih suvlasnika i sa traženim podacima o svim suvlasnicima predmetne nekretnine);
 • Potpisanu Izjavu o prihvaćanju općih uvjeta zajedničkog sudjelovanja u sufinanciranju Projekta (od strane svih suvlasnika i sa traženim podacima o svim suvlasnicima predmetne nekretnine). Ovu Izjavu treba ovjeriti kod javnog bilježnika;
 • Presliku obije strane osobne iskaznice (za sve suvlasnike predmetne nekretnine);
 • Dokaz da posjeduju legalno izgrađenu građevinu na koju se planira ugradnja sustava. Kao dokaz se može priložiti preslika vlasničkog lista (kopija ovjerenog originala iz zemljišno knjižnog odjela Općinskog suda gdje se nalazi predmetna nekretnina – ne starija od 6. mjeseci od dana objave Natječaja) sa upisanom građevinom temeljem uporabne dozvole (bez tereta da uporabna dozvola nije priložena) ili izvršna dozvola za građenje građevine (građevinska dozvola, potvrda glavnog projekta, rješenje o uvjetima građenja ili rješenje o izvedenom stanju) ili potvrdu da je građevina izgrađena prije 15. veljače 1968. godine;
 • Suglasnost Uprave za zaštitu kulturne i prirodne baštine – Konzervatorski odjel u Vukovaru kojom se dopušta predviđeni zahvati na objektu (ukoliko je za istu građevinu to potrebno);
 • Troškovnik predviđenih radova, sa detaljnim opisom radova koji će se izvoditi (proizvođač i tehničke karakteristike) te navedene sve ponaosob stavke potrebnih radova sa iskazanim količinama, jediničnim cijenama kao i sveukupnom cijenom s PDV-om;
 • Fotodokumentaciju postojećeg stanja građevine ili dijelova građevine na kojima će se raditi zahvat, sa jasno vidljivim datumom nastanka fotodokumentacije;
 • Ateste, certifikate ili izjave o sukladnosti materijala koji će biti korišteni;
 • Za povećanje toplinske zaštite vanjske ovojnice: Termodinamički izračun fizike građevinskih dijelova na kojima se radi zahvat postojećeg i novog stanja sa detaljnim proračunom koeficijenta prolaska topline i izračun količinske procjene smanjenja utroška energije i emisije CO2 (izrađen i ovjeren od strane ovlaštenog inženjera).

Dokumentacija se prilaže u izvorniku ili preslici.

V. Kriterij za odabir prijava

Postupak za ocjenjivanje prijava i određivanje prednosti vršit će se na temelju liste prednosti sastavljene bodovanjem prijava prema kriterijima definiranim u Pravilniku Natječaja. Sve podnesene prijave na Natječaj predmet su provjere. Lista prednosti za dodjelu sredstava utvrđuje se obzirom na broj dodijeljenih bodova s najvećim brojem osvojenih bodova, do utroška predviđenih sredstava.

VI. Način dostave, datum, vrijeme i mjesto dostave prijava

Prijava se dostavlja u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom ponuditelja, naznakom mjere energetske učinkovitosti za koji se podnosi, s naznakom »ne otvaraj«, te ostalim podacima sukladno tekstu i uvjetima iz javnog poziva na adresu:

Vukovarsko-srijemske županija
Županijska 9.
32 000 Vukovar

uz naznaku: Projekt energetske učinkovitosti u zgradarstvu u Vukovarsko-srijemskoj županiji – Ne otvaraj

Rok za dostavu prijava je 02. rujna 2013. godine u 12.00 sati.

U roku za dostavu prijave natjecatelj može dodatnom, pravovaljano potpisanom izjavom izmijeniti svoju prijavu, nadopuniti je ili od nje odustati. Izmjena ili dopuna prijave dostavlja se na isti način kao i prijava. U slučaju odustajanja od natjecanja, natjecatelj može istodobno zahtijevati povrat svoje neotvorene prijave. Nepotpune prijave, kao i prijave koje se ne odnose na predmet Natječaja, neće se razmatrati. Prijave pristigle nakon isteka roka za dostavu prijava ne otvaraju se i vraćaju se natjecateljima koji su ih dostavili.

VII. Obrada prijava

Pregled i ocjenjivanje pristiglih prijava provest će Povjerenstvo sastavljeno od predstavnika Vukovarsko-srijemske županije.

Lista prednosti za dodjelu sredstava utvrđuje se s obzirom na najveći broj osvojenih bodova. Na temelju prijedloga Povjerenstva, konačnu odluku o odabiru korisnika sredstava donijet će nadležno tijelo Vukovarsko-srijemske županije o čemu će podnositelji prijava biti pismeno obaviješteni u roku od 30 dana od dana zatvaranja Natječaja. Objava rezultata provesti će se u roku – do 15 dana od krajnjeg roka za dostavu prijava u Natječaju na web stranicama Vukovarsko-srijemske županije; (http://www.vusz.hr/) i na web stranici eko-sustava d.o.o. (http://www.eko-sustav.hr/) i dnevnom tisku.

Protiv odluke nadležnog tijela Vukovarsko-srijemske županije o odabiru korisnika sredstava, po objavljenom javnom natječaju, sudionik natječaja može podnijeti prigovor nadležnom tijelu Vukovarsko-srijemske županije na istu adresu na koju je slao i prijavu na Natječaj u roku od 5 dana od primitka pisane obavijesti o odluci o odabiru korisnika sredstava. Prigovorom se može tražiti samo preispitivanje Odluke nadležnog tijela u odnosu na moguću povredu prava podnositelja prigovora o ocjeni njegove ponude. Odluka nadležnog tijela Vukovarsko-srijemske županije o prigovoru je konačna.

VIII. Izjava za ozbiljnost prijave

Svaki odabrani korisnik dužan je Vukovarsko-srijemskoj županiji dostaviti Izjavu za ozbiljnost prijave. Ovom izjavom odabrani korisnik jamči da će ugraditi planirani sustav. Korisnik koji dostavi jamstvo za ozbiljnost prijave, a ne izvrši ga, gubi pravo sufinanciranja projekta u iduće 3 godine, ne računajući godinu u kojoj se prijavio.

IX. Način ostvarivanja subvencije novčanih sredstava

Korisnici sredstava dužni su realizirati ugradnju putem vrijednosnog kupona do okončanja Natječaja. Pri završetku radova korisnici sredstava koriste vrijednosni kupon kao instrument plaćanja te isti ostavljaju u trajno vlasništvo izvođaču radova koji pri naplati umanjuje iznos računa za 50% ukupnog iznosa sa uključenim PDV-om do najvišeg iznosa od 37.500,00 kn. Nakon završetka radova izvođač istih dužan je Vukovarsko-srijemskoj županiji dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 • Popunjeni i ovjereni vrijednosni kupon;
 • Fakturu opreme i montaže sa jasno naznačenim iznosom subvencije Vukovarsko-srijemske županije;
 • Zapisnik o izvedenim radovima od strane ovlaštenog izvođača;
 • Obračun izvedenih količina radova u formi građevinske dokaznice mjera.

X. Realizacija prihvaćenih prijava

Vukovarsko-srijemska županija će pravnim osobama, ako zadovoljavaju sve tražene uvjete, u roku od 30 dana od dana ispostavljanja dokumentacije iz točke IX. na žiro račun isplatiti tražena novčana sredstva prema pravovaljanom vrijednosnom kuponu. Novčana sredstva se dodjeljuju za izvedene radove na osnovu ispostavljenog računa, ovjerenog zapisnika ovlaštenog izvođača radova da su radovi izvedeni prema ponudi izvođača, popunjenog i ovjerenog vrijednosnog kupona te obračuna izvedenih količina radova u formi građevinske dokaznice mjera.

Proces ugradnje nadgledat će i pratiti stručne službe ili ovlašteni stručnjaci Vukovarsko-srijemske županije, kojima je odabrani korisnik dužan dati na uvid svu dokumentaciju propisanu Natječajem.

Nakon završetka radova korisnik obavještava stručne osobe Vukovarsko-srijemske županije te uz osigurano prisustvo izvođača radova obavlja se očevid istih i okončani obračun sukladan ugovorenom iznosu.

Krajnji rok za realizaciju prihvaćenih prijava opravdanih troškova je 31. prosinca 2013. godine.

XI. Ostale informacije

Ovaj Natječaj objavljen je u dnevnom tisku i službenim web stranicama Vukovarsko-srijemske županije. Dostavljanjem dokumentacije na ovaj Natječaj, korisnik sredstava daje odobrenje Vukovarsko-srijemskoj županiji da osnovne podatke o korisniku i o ponuđenom projektu objavi na službenim web stranicama te u drugim izvještajima.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na web stranici Vukovarsko-srijemske županije: (http://www.vusz.hr/) i na web stranici Eko sustava d.o.o. (http://www.eko-sustav.hr/) te na telefonu 032/454 703, ili e-poštom: eko-sustav@vu.t-com.hr.

ŽUPAN
Božo Galić, dipl.ing.

Prilozi i dokumentacija:

Obavijest tvrtkama 2013

Obavijest korisnicima sredstava 2013

Prijavni obrazac 2013

Izjava prijavitelja 2013

Izjava za ozbiljnost prijave 2013

Potvrda o izvedenim radovima 2013

Račun 2013