REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA  ŽUPANIJA

STRUČNO POVJERENSTVO ZA PROVEDBU PROJEKTA

ZA PROVEDBU PROJEKTA POTICANJA KORIŠTENJA

OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U KUĆANSTVIMA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

ZA 2013. GODINU

KLASA: 351-01/13-01/01

URBROJ: 2196/1-01-13-18

U Vukovaru, 28. lipnja 2013. godine

OBAVIJEST

O REZULTATIMA NATJEČAJA

za javno prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje Vukovarsko-srijemske županije u sufinanciranju projekta – Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima (obiteljskim kućama i višestambenim zgradama) Vukovarsko-srijemske županije za 2013. godinu

POPIS PRIJAVA KOJE ZADOVOLJAVAJU UVJETE NATJEČAJA I KOJI SU ODABRANI KAO KORISNICI SREDSTAVA

Rd.br.

Podaci o podnositelju prijave

Bodovi

1.

Saša Dec i Tanja Dec, Aleja Matice Hrvatske 19.,

32 270 Županja

85

2.

Franjo Geričević i Ivan Geričević, K. Mislava 14.,

32 100 Vinkovci

82

3.

Zlatko Grgić, A.M Hrvatske 22.,

32 270 Županja

76

4.

Đevad Klačar, Trg K. Tomislava 2.,

32 270 Županja

73

5.

Ana Bebek, D. Žanića-Karle 103.,

32 100 Vinkovci

70

6.

Mijo Križanac, J.J. Strossmayera 16.,

32 283 Vođinci

70

7.

Božo Topić, J.J. Strossmayera 32.,

32 274 Štitar

67

8.

Ivica Bušić, Trpinjska cesta 24.,

32 000 Vukovar

67

9.

Hrvoje Senčić, Vatrogasna 9.,

32 100 Vinkovci

65

10.

Mirjana Malčić, Ciglarska 14.,

32 245 Nijemci

65

11.

Zvonimir Čordašić, V. Nazora 24.,

32 100 Vinkovci

64

12.

Ivan Pravdić, Matice Hrvatske 3.,

32 000 Vukovar

64

13.

Mira Vejnović, Željeznička 12.,

32 227 Borovo

64

14.

Luca Štrobilius, Hrvatske nezavisnosti 19.,

32 232 Sotin

63

15.

Zdravka Maul, A.M. Reljkovića 76.,

32 221 Nuštar

63

16.

Živojin Mrđanović, B. Radičevića 13.,

32 227 Borovo

62

Rd.br.

Podaci o podnositelju prijave

Bodovi

17.

Franjo Parašilovac, K. Tomislava 46B,

32 273 Gradište

61

18.

Željko Zubić, Voćarska 11.,

32 283 Vođinci

61

19.

Viktor Vajt, A. Šenoe 16.,

32 100 Vinkovci

61

20.

Petar Petrušić, S. Tomaševića 41.,

32 241 Stari Jankovci

61

21.

Ivana Domazet, Vinkovačka 34.,

32 221 Nuštar

61

22.

Tomislav Šarić, F.K. Frankopana 7.,

32 100 Vinkovci

59

23.

Slavko Obradović, Trg palih boraca 16.,

32 227 Borovo

59

24.

Zvonimir Adžić, Vatrogasna 30.,

32 100 Vinkovci

58

25.

Nikica Draganić, V. Nazora 4.,

32 280 Jarmina

58

26.

Ivan Novinc, Dr. F. Tuđmana 53.,

32 232 Sotin

58

27.

Željko Pravdić i Marija Fodor Pravdić, Jadranska 6.,

32 000 Vukovar

58

28.

Jovan Lalić, V. Đurđevića 148.,

32 222 Bršadin

58

29.

Ante Dujić, Mostarska 6.,

32 100 Vinkovci

58

30.

Josip Barić, A.K. Miošića 14.,

32 100 Vinkovci

58

31.

Sandra Majstorović, Rojičani 63.,

32 281 Ivankovo

58

32.

Mladen Kuzman, S. Radića 90.,

32 236 Ilok

57

33.

Hrvoje Banić i Krunoslava Baumschabel-Banić, I. Gundulića 10.,

32 100 Vinkovci

55

34.

Željko Banjedvorec, Ul. Lipa 14.,

32 100 Vinkovci

55

35.

Diana Hočevar Papić, Vatrogasna 19.,

32 100 Vinkovci

55

36.

Ivica Rapić, 22. Lipnja 16.,

32 240 Mirkovci

55

37.

Josip Romić, Nikole Tordinca 4.,

32 100 Vinkovci

55

38.

Luka Cindrić, Velika skela 24.,

32 000 Vukovar

55

39.

Željko Kostelac, Dubrave 1.,

32 282 Retkovci

55

40.

Ksenija Zaborsky, Bana J. Jelačića 4.,

32 236 Ilok

55

41.

Miljenko Omrčen, M. Medvedovića 7.,

32 100 Vinkovci

53

42.

Dubravka Kekez, M. Gupca 1.,

32 221 Nuštar

53

43.

Vedran Uhlarik, Dragovoljaca HOS-a 39.,

32 000 Vukovar

53

44.

Branka Kolar, P. Preradovića 41.,

32 000 Vukovar

52

45.

Ivan Pripužić, K.Š. Đalskog 16.,

32 100 Vinkovci

52

46.

Slobodan Marić, Kriva bara 9.,

32 000 Vukovar

52

47.

Tomislav Beljo, A.K. Miošića 41.

32 100 Vinkovci

52

Rd. br.

Podaci o podnositelju prijave

Bodovi

48.

Ivan Miličević i Katica Miličević,

I. Filipovića 8., 32 100 Vinkovci

52

49.

Milena Pupovac, Oslobođenja 19.,

32 239 Negoslavci

51

50.

Mirta-Marija Špehar, J. Dalmatinca 24.,

32 100 Vinkovci

51

51.

Zvonko Valentić, Bosutska 12.,

32 000 Vukovar

51

52.

Igor Hladek, Osječka 52.,

32 270 Županja

50

53.

Adrijana Adžić, I. Meštrovića 22.,

32 000 Vukovar

50

54.

Zlatko Dolić, K. Zvonimira 174.,

32 100 Vinkovci

50

55.

Mario Šimić, A. Akšamovića 50.,

32 100 Vinkovci

49

56.

Petar Šimić, A. Akšamovića 50.,

32 100 Vinkovci

49

57.

Jan Žabka, Trg palih boraca 4.,

32 227 Borovo

49

58.

Marija Vujica, Čakovečka 59.,

32 000 Vukovar

46

59.

Drago Kopić, Petra Svačića 92.,

32 270 Županja

44

60.

Marija Čopčić Banovac, I.B. Mažuranić 51.,

32 100 Vinkovci

43

61.

Divna Hodak, Jadranska 10.,

32 000 Vukovar

43

62.

Novka Ostojić, Đorđa Sremca 1A.,

32 227 Borovo

43

63.

Milan Ugarković, J. S. Reljkovića 35.,

32 281 Ivankovo

43

64.

Igor Gumbarević, Ante Starčevića 12.,

32 236 Ilok

43

65.

Kata Ivanković, Zvonimirova 3.,

32 221 Nuštar

41

66.

Damjan Šuker, K. S. Tomaševića 26.,

32 100 Vinkovci

41

67.

Irena Matanović i Ivo Matanović,

J. Kozarca 14., 32 260 Gunja

41

68.

Martina Pavliček, Zagrebačka 16.,

32 000 Vukovar

41

69.

Marin-Amadeus Martz, Sigetska 3.,

32 100 Vinkovci

40

70.

Ivana Jolić, J.J. Strossmayera 5A.,

32 000 Vukovar

40

71.

Ivica Zulumović, V. Gortana 66.,

32 100 Vinkovci

40

72.

Mato Zulumović, Nuštarska ulica 7.,

32 100 Vinkovci

40

73.

Ilija Antolović, K. Zvonimira 22.,

32 281 Ivankovo

40

74.

Dušan Sajak, Trg Adama Vereša 1.,

32 236 Ilok

40

75.

Radivoj Jurišin, Oslobođenja 7.,

32 239 Negoslavci

37

76.

Mira Stipetić, S. Radića 16.,

32 236 Ilok

37

77.

Berislav Božanović, P. Miškine 10.,

32 100 Vinkovci

37

Rd. br.

Podaci o podnositelju prijave

Bodovi

78.

Pavo Panić, Kolodvorska 48C.,

32 281 Ivankovo

35

79.

Đuro Lešić, J.R. Boškovića 3.,

32 270 Županja

34

80.

Anđelko Rora, Varaždinska 33.,

32 000 Vukovar

34

81.

Anita Komšić, Vatikanska 33.,

32 000 Vukovar

34

82.

Kristina Ostrun, Lijeva bara 121.,

32 000 Vukovar

34

83.

Goran Dobrić, A. Stepinca 141.,

32 100 Vinkovci

32

84.

Ivica Nikolić, Kraljice Jelene 53.,

32 000 Vukovar

29

85.

Nikola Nedić, Patkovićeva 32.,

32 225 Bobota

28

86.

Zvonko Jurić, B. Jelačića 53.,

32 252 Otok

28

87.

Darinka Mazalović, V. Nazora 1.,

32 260 Gunja

28

88.

Marina Vukelić, H. zrakoplovstva 8/17.,

32 000 Vukovar

25

NE ZADOVOLJAVAJU UVJETE NATJEČAJA

Red. broj prijave u Upisniku

Podaci o podnositelju prijave

Razlog isključenja prijave

10.

Liljana Bošnjak, I. Vučića 1A,

32 100 Vinkovci

Ne zadovoljava uvjete Natječaja

39.

Tihomir Smilović, A.G. Matoša 22.,

32 221 Nuštar

Ne zadovoljava uvjete Natječaja

U roku od 30 dana od isteka roka za dostavu prijava Župan donosi Odluku o odabiru. Odluka o odabiru se dostavlja poštom podnositeljima prijava zajedno sa prijedlogom ugovora.

Podnošenje prigovora

U roku od 5 dana od dostave Odluke o odabiru/ne odabiru, svaki kandidat može podnijeti Županu prigovor na Odluku o odabiru/ne odabiru. Prigovor se podnosi u pisanom obliku. Župan donosi Odluku o prigovoru u roku 15 dana od dana primitka prigovora.

Sklapanje ugovora o međusobnim pravima i obvezama

Nakon dostave Odluke o odabiru korisnika i prijedloga ugovora, zaključuje se Ugovor o međusobnim pravima i obvezama koji potpisuje Župan i odabrani korisnik sredstava. Ugovor o korištenju bespovratnih sredstva sadrži sljedeće podatke: ugovorne strane i adresu prebivališta, vrstu predmeta sufinanciranja, iznos sufinanciranja, međusobna prava i obveze, mjesto i nadnevak sklapanja ugovora, potpise ugovornih strana te druge odredbe.

Potpisani prijedlog ugovora odabranih korisnika koji potpisuju svi suvlasnici se vraća na potpisivanje Županu. Nakon potpisivanja ugovora uručuje se vrijednosni kupon odabranim korisnicima.

Predsjednik stručnog Povjerenstva

Mario Naglić, dipl.iur.