Na dan 19. rujna 2016. godine održan je sastanak predstavnika tvrtke Steinbeis Europa Zentrum –Projekt managera Daniele Chiran u Zagrebu sa predstavnicima Šumarskog fakulteta – na temu prijave projekta Centra kompetencija na kojoj su sudjelovali i ispred Agencije za regionalni razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast d.o.o. Dr.sc. Ivan Ambroš, voditelj Odjela za regionalni razvoj i strateško planiranje, Mihajlo Nagy, savjetnik direktora EKO-SUSTAV-a d.o.o., iz tvrtke Spačva d.d. Ivan Perković  i konzultanti tvrtke Micro projekt gdje su određene osnove suradnje na projektu temu prijave projekta Centra kompetencija..

Na dan 20. rujna 2016. godine održan je sastanak predstavnika tvrtke Steinbeis Europa Zentrum –Projekt managera Daniela Chiran u Vinkovcima sa predstavnicima Agencije za regionalni razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast d.o.o. i EKO-SUSTAV-a d.o.o.– na temu razvoja modela dunavskih centara za prijenos znanja i tehnologija (Danube Transfer Centre) preko projekta DANUBE-INCO.NET.

Dana 21. rujna 2016. godine u prostorijama Agencije za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast d.o.o. održana  je radionica na engleskom jeziku na temu pripreme projektnog prijedloga za HORIZON 2020. Radionicu je vodila Daniela Chiran, iz Steinbeis-Europa-Zentruma (Njemačka). Tema radionice je bila Horizon 2020 – najveći EU program posvećen znanosti i istraživanju. Sudionici su upoznati s aplikacijom, a radili su i na praktičnom primjeru i smišljali te sastavljali projektnu prijavu od same ideje pa do ciljeva i radnih paketa putem koji bi se oni ostvarili. Radionica je bila namijenjena agencijama i znanstvenim ustanovama koje se bave pripremom i provedbom projekata. Na radionici su sudjelovali: dr.sc. Ivan AmbrošKrunoslav Srpak i Ivan Domac iz Agencije za razvoj HRAST,  Zrinka Čobanković i Magdalena Markasović iz Vukovarsko-srijemske županije, Danijela Barišić iz Drvnog klastera Slavonski hrast, Mihajlo Nagy, iz EKO-SUSTAV-a d.o.o., prof.dr.sc. Darko Motik sa Šumarskog fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Mirta Štrk iz Agencije za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA d.o.o., Mirela Pole iz Ureda za međunarodnu suradnju TINTL, Vlatko Radović iz Razvojne agencije grada Vukovara VURA d.o.o. i Ivan Perković, iz Spačve d.d.

U Osijeku dana 22. rujna 2016. godine – U HGK ŽK Osijek su Ministarstvo poduzetništva i obrta RH i Ministarstvo gospodarstva Baden-Württemberga, kao koordinatori Prioritetne osi 8: “Podrška razvoju konkurentnosti, uključujući razvoj klastera” Europske strategije za razvoj dunavske regije, organizirali uz potporu Hrvatske gospodarske komore sastanak radnih grupa Prioritetne osi 8 Eurospke strategije za dunavsku regiju.

Europska strategija za razvoj dunavske regije prvenstveno je mehanizam za suradnju koji ne zahtjeva stvaranje nove EU strukture ili institucija te se stoga provodi Akcijskim planom za razvoj dunavske regije koji daje detaljne informacije o mogućim organizacijama, strukturama, centrima, udrugama i mrežama koje mogu biti uključene u implementaciju aktivnosti i projekata.

HGK Županijska komora Osijek bila je domaćin sastanka tri radne grupe:
– Inovacije i prijenos tehnologija – Energetska efikasnost i okoliš – Suradnja poslovnih organizacija

U radu radne grupe: Energetska efikasnost i okoliš je sudjelovao Mihajlo Nagy, ispred tvrtke EKO-SUSTAV d.o.o.

Dana 23. rujna 2016. godine, nakon posjeta Osječkom Sveučilištu  predstavnici tvrtke Steinbeis Europa Zentrum – Direktor Dr. Jonathan Loeffler i Projekt manager Daniela Chiran su posjetili su Vukovar i Vukovarsko-srijemsku županiju, te su tako nastavili suradnju u sklopu projekta DANUBE-INCO.NET kojim se razvijaju projektne aktivnosti uspostave Centra kompetencija SLAVONSKI HRAST kao člana mreže dunavskih centara za prijenos znanja i tehnologija (Danube Transfer Centre).

Za vrijeme posjeta Vukovaru razgovarali su sa vukovarsko-srijemskim županom Božom Galićem također i o projektima u drvnom sektoru i poljoprivredi, te uspostavi Centra kompetencija Slavonski Hrast. Ovim posjetom je nastavljena dobra suradnja Vukovarsko-srijemske županije i Njemačke savezne pokrajine BadenWürttemberg unutar podunavske regije koja je potvrđena sa apliciranjem više (Interreg i Horizon) projekata kao rezultata zajedničke suradnje sa zemljama podunavske regije.

Na sastanku su također sudjelovali, Krešimir Raguž, direktor EKO-SUSTAV-a d.o.o. i  Mihajlo Nagy, savjetnik direktora EKO-SUSTAV-a d.o.o. i ispred Agencije za regionalni razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast d.o.o. Dr.sc. Ivan Ambroš, voditelj Odjela za regionalni razvoj i strateško planiranje.