Izmjenama i dopunama Plana gospodarenja otpadom u RH za razdoblje 2007.-2015. godine (od 03. ožujka 2011. godine) predviđa se financiranje sredstvima Fonda do 100% iznosa izrade projektno-tehničke dokumentacije i istražnih radova na lokacijama CGO-a i odlagališta koja treba sanirati te priprema projektnih aplikacija sa sufinanciranje projekta sredstvima EU.

Dana 31. ožujka 2011. godine Vukovarsko-srijemska županija je sa Fondom  sklopila S P O R A Z U M O ULAGANJU FONDA U PRIPREMNE RADOVE ZA CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM „STARI JANKOVCI“, PRETOVARNE STANICE I SANACIJE ODLAGALIŠTA OTPADA.

Sporazumom je definirano da će Fond u cijelosti financirati (100% sredstva Fonda) istražne radove i izradu projektno-tehničke dokumentacije Centra, pretovarnih stanica i sanacije odlagališta komunalnog otpada na području Vukovarsko-srijemske županije što uključuje i troškove pripreme projektne aplikacije za prijavu projekta na sufinanciranje sredstvima EU, te zajedno s EU u cijelosti financirati sanacije odlagališta.

Tvrtka EKO-SUSTAV d.o.o. ispred Vukovarsko-srijemske županije je nadležna za koordinaciju svih aktivnosti. Za realizaciju županijskog sustava gospodarenja otpadom u Vukovarsko-srijemskoj županiji potrebno je pripremiti projekte temeljem kojih će se ishoditi lokacijske dozvole te biti izrađena i druga tehnička dokumentacija.