PROJECT IS FINANCED IN DANUBE TRANSNATIONAL PROGRAMME IN SECOND CALL

Start date

01-07-2018

End date

30-06-2021

Budget in Euro

Overall: 1.790.445,70

ERDF Contribution: 1.263.982,66

IPA Contribution: 128.113,91

ENI Contribution: 129.782,25

Call number

Call 2

Priority

Innovative and socially responsible Danube region

Specific objective

Improve framework conditions for innovation

DANUBE S3 CLUSTERTransnational Cluster Cooperation active on Agro – food, based on Smart Specialization Approach in Danube region

The project addresses the major territorial challenge of the Danube area – the unbalanced distribution of innovation performances between Western part of the region with a high level of development and the Eastern part that is lagging behind, most of the countries belonging to the Modest Innovators group with more than 17% of enterprises producing only 3% of added value. This is due to different framework conditions and wide range of policies governing the R&I sector. Public policies in the area should be better coordinated while investment needs to be smarter and better focused. This is why cluster cooperation policies based on the smart specialization concept are at the core of delivering the EUSDR strategy, as they help take the geographical and thematic context into account in order to boost growth.
The project aims to leverage the innovation-driven entrepreneurial ecosystem in the Danube area by developing smart and coordinated cluster policies in the context of RIS3, enhance innovation management knowledge and skills and foster transnational cluster cooperation in Agro-Food sector. The sector has been selected since it is a priority area of the RIS3 in the partner regions and it is among the priorities selected for the Danube area by the JRC.
The project aims to generate a significant change by developing Danube S3 Cluster Strategy and Programme based on Quadruple Helix involvement as transnational strategic documents focused on exploiting the linkages between mutually reinforcing specialization areas across sectors. The strategy will be tested by 5 pilot initiatives in 4 cross-cutting themes (market intelligence, open innovation, business models for circular economy and healthy food) that are interconnected and able to generate new innovative project ideas and feeding into EUSDR. The pilots will be implemented in HR, RS &SK and especially in MD& UA where most of the knowledge generator activities will take place, for a better coordination of cluster policies.

The main result of Danube S3 Cluster project is an improved cooperation and coordination for cluster policies in Agro-Food sector based on smart specialization approach and development of 2 innovation tools to further allow implementation of 5 regional pilot initiatives in market intelligence, open innovation, business models for circular economy and healthy food that will lead to the generation of 15 cluster cooperation agreements.

The project will increase cluster cooperation and coordination by jointly develop strategic documents for clusters active on Agro-Food in the Danube region.

 

 

01. SRPNJA 2018. GODINE JE ZAPOČEO DANUBE S3 CLUSTER PROJEKT FINANCIRAN U DTP 2 PROGRAMU EU SA PARTNEROM IZ HRVATSKE EKO-SUSTAV d.o.o.

Početni datum projekta

2018/01/07

Datum završetka

30-06-2021

Proračun u EUR

Sveukupno: 1.790.445,70

Doprinos ERDF-a: 1.263.982,66

IPA doprinos: 128.113,91

ENI doprinos: 129.782,25

Poziv DTP 2

Prioritet

Inovativna i društveno odgovorna dunavska regija

Specifični cilj

Poboljšati okvirne uvjete za inovacije

DANUBE S3 CLUSTER

Transnacionalna suradnja putem klastera koja se bavi poljoprivrednim hranom temeljena na pristupu pametne specijalizacije u podunavskoj regiji.

Projekt se bavi glavnim teritorijalnim izazovom Podunavlja – neravnomjernom raspodjelom inovacijskih performansi između zapadnog dijela regije s visokom razinom razvijenosti i istočnog dijela koji zaostaje, većina zemalja koje pripadaju skupini sa manje razvijenih inovacija u više od 17% poduzeća koja proizvode samo 3% dodane vrijednosti. To je zbog različitih okvirnih uvjeta i širokog raspona politika upravljanja sektorom R & I (istraživanja i inovacije). Javne politike u tom području trebaju biti bolje koordinirane, a investicije moraju biti pametnije i bolje usredotočene. Zbog toga su politike suradnje na klasteru temeljene na konceptu pametne specijalizacije u središtu pružanja strategije EUSDR-a, budući da uzima u obzir geografski i tematski kontekst kako bi se potaknuo rast.

Cilj projekta je iskoristiti inovativni poduzetnički ekosustav u podunavlju razvijajući pametne i koordinirane politike klastera u kontekstu RIS3, unaprijediti znanja i vještine upravljanja inovacijama i poticati suradnju transnacionalne klastera u sektoru agro-prehrambenih proizvoda. Sektor je odabran jer je prioritetno područje RIS3 u partnerskim regijama, a JRC je jedan od prioriteta odabranih za Podunavlje.

Projekt ima za cilj stvoriti značajnu promjenu razvijajući strategiju i program klastera Dunava S3 temeljen na angažmanu četverostrukog heliksa (Quadruple Helix approach) kao transnacionalnih strateških dokumenata usmjerenih na iskorištavanje veza između međusobno jačanja specijalizacijskih područja diljem sektora. Strategija će biti testirana pomoću pet pilot inicijativa u 4 međusobno povezane teme (tržišna inteligencija, otvorena inovacija, poslovni modeli za kružno gospodarstvo i zdrava hrana) koji su međusobno povezani i sposobni za generiranje novih inovativnih projektnih ideja i hranjenja u EUSDR. Piloti akcije će se provoditi u odabranim zemljama gdje će se odvijati većina aktivnosti generatora znanja radi bolje koordinacije klastera.

Glavni rezultat projekta Dunava S3 Cluster je poboljšana suradnja i koordinacija za politike klastera u sektoru agro-prehrambenih proizvoda temeljenih na pametnom specijalizacijskom pristupu i razvoju 2 inovativnih alata za daljnje dopuštanje implementacije pet regionalnih pilot inicijativa u području tržišne inteligencije, otvorene inovacije, poslovanja modeli za kružno gospodarstvo i zdravu hranu koja će dovesti do stvaranja 15 sporazuma o suradnji na klasterima.

Projekt će povećati suradnju i koordinaciju klastera zajednički razvijati strateške dokumente za klastere koji djeluju na Agro-Food politici u Dunavskoj regiji.