Vezano za poticanje razvoja energetske efikasnosti u Vukovarsko-srijemskoj županiji Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Ministarstvo gospodarstva rada i poduzetništva je u županiji proveo tečaj za energetske savjetnike prema planu projekta poticanje energetske efikasnosti u Hrvatskoj koji provodi projektni Ured Programa Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP). Također je u županiji osnovan Zeleni Ured (sa voditeljem Ureda Ivanom Bosančićem) koji podrazumijeva prakticiranje svakodnevnih uredskih aktivnosti na način da se smanji negativan utjecaj na okoliš, a poveća efikasnost korištenja uredskih resursa što je dio Projekta Sustavno gospodarenje energijom u gradovima i županijama u Republici Hrvatskoj (Projekt SGE).

Zeleni ured je naziv za skup aktivnosti koje bi zaposlenici trebali redovito prakticirati kako bi se u svakodnevnom uredskom poslovanju smanjili troškovi za energente i materijal koji se koristi, a ujedno i povećala efikasnost korištenja resursa te smanjio negativan utjecaj na okoliš. Aktivnosti Zelenog ureda se u prvom redu odnose na primjenu energetski efikasnog ponašanja. Svako korištenje energije podrazumijeva priliku za ostvarenje ušteda i upravo zato je nužna sustavna edukacija zaposlenika kojom će se utjecati na podizanje svijesti i motivaciju u smjeru promjene ponašanja prema potrošnji energije i ostalog materijala u uredima.

Projekt SGE je prije svega usmjeren na zgrade u vlasništvu jedinica lokalne i regionalne samouprave. Kao glavni ciljevi SGE projekta ističu se primjena modela kontinuiranog i sustavnog gospodarenja energijom, strateškog planiranja energetike i održivog upravljanja energetskim resursima na lokalnoj i regionalnoj razini, što doprinosi smanjenju potrošnje energenata a s tim i smanjenju emisija štetnih plinova u atmosferu, čime se potiče razvoj novih djelatnosti i poduzetništva. U Vukovarsko-srijemskoj županiji se planiraju daljnje aktivnosti unutar projekta SGE kao energetsko certificiranje zgrada te sve djelatnosti vezano za energetsku učinkovitost uz stalno praćenje potrošnje energenata u ustanovama, školama i institucijama županije.