I ja mogu koristiti obnovljive izvore energije!

U sklopu projekta POTICANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U KUĆANSTVIMA (OBITELJSKIH KUĆAMA I VIŠESTAMBENIM ZGRADAMA) VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE ZA 2013. GODINU, Vukovarsko-srijemska županija i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) objavljuju javni natječaj za podnošenje prijava fizičkih osoba za sufinanciranje ugradnje solarnih toplinskih kolektorskih sustava, kotlovnica na biomasu-sječke/pelete/pirolitički kotlovi i dizalice topline u kućanstva na području cijele Vukovarsko-srijemske županije.


TKO SE MOŽE PRIJAVITI NA NATJEČAJ ?!

Podnositelji moraju biti punoljetne, fizičke osobe s prebivalištem na području Vukovarsko-srijemske županije.


ŠTO SE TOČNO SUFINANCIRA I U KOJEM IZNOSU ?!

Sufinanciraju se ukupni troškovi opreme i ugradnje solarnog kolektorskog sustava (solarnog kolektora, toplinskog spremnika i potrebne ugradbene opreme), kotlovnica na biomasu-sječke/pelete/pirolitički kotlovi (kotao, plamenik, spremnik, automatska regulacija, spremnik tople vode, pumpe, ekspanziona    posuda) i dizalice topline (dizalice topline, geosonde, spremnici, regulacija) u stotinu odabranih kućanstava (65 solarnih sustava, 30 kotlovnica na biomasu i 5 dizalica topline) u iznosu od 50% prihvatljivih troškova odnosno do maksimalnog iznosa od 15.000,00 kn po kućanstvu.


ŠTO SVE TREBAMO UČINITI KAKO BI SE PRIJAVILI NA NATJEČAJ ?!

Podnositelji prijava dužni su dostaviti:

–       potpisani i cjelovito popunjeni Prijavni obrazac za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje (Obrazac se može pronaći na web stranicama Vukovarsko-srijemske županije: http://www.vusz.hr/  i na web stranici eko-sustava d.o.o. (http://www.eko-sustav.hr/)  te u uredima Vukovarsko-srijemske županije);

–       potpisanu Izjavu za ozbiljnost prijave (od strane svih suvlasnika i sa traženim podacima o svim suvlasnicima predmetne nekretnine);

–       potpisanu Izjavu o prihvaćanju općih uvjeta zajedničkog sudjelovanja u sufinanciranju Projekta (od strane svih suvlasnika i sa traženim podacima o svim suvlasnicima predmetne nekretnine). Ovu Izjavu treba ovjeriti kod javnog bilježnika;

–       presliku obije strane osobne iskaznice (za sve suvlasnike predmetne nekretnine);

–       dokaz da posjeduju legalno izgrađenu građevinu na koju se planira ugradnja sustava. Kao dokaz se može priložiti preslika vlasničkog lista (kopija ovjerenog originala iz zemljišno knjižnog odjela Općinskog suda gdje se nalazi predmetna nekretnina – ne starija od 6. mjeseci od dana objave Natječaja) sa upisanom građevinom temeljem uporabne dozvole (bez tereta da uporabna dozvola nije priložena) ili izvršna dozvola za građenje građevine (građevinska dozvola, potvrda glavnog projekta, rješenje o uvjetima građenja ili rješenje o izvedenom stanju) ili potvrdu da je građevina izgrađena prije 15. veljače 1968. godine.

–        suglasnost Uprave za zaštitu kulturne i prirodne baštine – Konzervatorski odjel u Vukovaru kojom se dopušta ugradnja solarnih kolektora na krov objekta (ukoliko je za istu građevinu to potrebno).

–       Troškovnik predviđenih radova, sa detaljnim opisom opreme (proizvođač i tehničke karakteristike) te navedene sve ponaosob stavke potrebne opreme i radova sa iskazanim jediničnim cijenama kao i sveukupnom cijenom s PDV-om.


A ŠTO TREBAMO ČINITI SA SVIM PRIKUPLJENIM DOKUMENTIMA ?!

Sve navedene dokumente potrebno je dostaviti u zatvorenoj omotnici osobno ili poslati poštom na adresu:

Vukovarsko-srijemska županija., Županijska 9., 32 000 Vukovar

sa naznakom: Obnovljivi izvori energije u kućanstvima Vukovarsko-srijemske županijedrugi krug – Ne otvaraj.

Dokumente treba dostaviti najkasnije do __. svibnja  2013. godine u 12.00 sati.
KADA I KAKO MOŽEMO SAZNATI REZULTATE NATJEČAJA ?!

Ocjenjivanje podnesenih prijava i javna objava rezultata biti će do 15 dana od krajnjeg roka za dostavu prijava u Natječaju na web stranicama Vukovarsko-srijemske županije; (http://www.vusz.hr/) i na web stranici eko-sustava d.o.o. (http://www.eko-sustav.hr/) i dnevnom tisku.


KAKO OSTVARUJEMO SUBVENCIJU?!

Pri nabavi opreme korisnici sredstava koriste se vrijednosnim kuponom kao instrumentom plaćanja te isti ostavljaju u trajno vlasništvo prodavatelju opreme koji pri naplati umanjuje iznos računa za 50 % ukupnog iznosa sa uključenim PDV-om do najvišeg iznosa od 15.000,00 kn.

1.) Fakturu opreme i montaže sa jasno naznačenim iznosom subvencije Vukovarsko-srijemske županije;

2.) Zapisnik o izvedenim radovima od strane ovlaštenog izvođača;

3.) Popunjeni i ovjereni vrijednosni kupon (koji je korisnik ostavio kod prodavatelja pri kupovini opreme).


GDJE MOŽEMO SAZNATI VIŠE ?!

Ostale informacije vezane uz uvjete javnog natječaja mogu se naći na web stranicama Vukovarsko-srijemske županije; (http://www.vusz.hr/) i na web stranici eko-sustava d.o.o. (http://www.eko-sustav.hr/) ili na info telefonu 032/454 703.

Potrebna dokumentacija:

Izmjena teksta natječaja

Natječaj Obnovljivi Izvori Energije 2013

Izjava II – za ozbiljnost prijave

Izjava prijavitelja I

Obavijest korisnicima sredstava

Obavijest tvrtkama

Potvrda o izvedenim radovima

PRIJAVNI OBRAZAC

Račun