Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Eko-sustav d.o.o. ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14).

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE:

Eko-sustav d.o.o., Vinkovci

Ivana Tomšik

Kontakt: ivana.tomsik@eko-sustav.hr

Odluka o imenovanju:

Pravilnici:

Ostali dokumenti:

Zakoni koji se odnose na područje rada:

Zakon o trgovačkim društvima – https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_04_40_816.html

Zakon o energetskoj učinkovitosti – https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_04_41_811.html

Zakon o gradnji – https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_04_39_802.html

Zakon o poljoprivredi – https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_05_52_1054.html

Pravilnik o upravljanju i uređenju sustava za navodnjavanje – https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_07_83_2377.html