Više o projektu:

Projekt ABCDE Posavina (eng. Agricultural Biomass Cross-border Development of Energy in Posavina) se provodio u okviru Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina 2007 – 2013. U projektu su sudjelovali Energetski institut Hrvoje Požar (EIHP) i Institut za genetičke resurse Sveučilišta u Banjoj Luci (IGR), kao nositelji projekta u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini  te Vukovarsko-srijemska županija, Brčko distrikt te općine Orašje, Odžak, Domaljevac-Šamac i Šamac kao partneri na projektu. Za Vukovarsko-srijemsku županiju projekt je provodila tvrtka EKO-SUSTAV d.o.o. iz Vukovara.

Fokus projekta ABCDE Posavina je promocija energetskog iskorištavanja poljoprivredne biomase u Posavini. Ciljana regija obuhvaća Vukovarsko-srijemsku županiju, Distrikt Brčko te općine Šamac, Orašje, Odžak i Domaljevac-Šamac. U sklopu projekta u Vukovarsko-srijemskoj županiji su organizirani posjeti tvrtkama Landija d.o.o. i Biodizel Vukovar d.o.o. Također izrađena je Studija poljoprivrednog tržišta i katalozi za investitore i newsletteri za edukaciju o projektu.

Projekt je sadržavao četiri specifična cilja:

  • Analiza potencijala za korištenje poljoprivredne biomase u regiji
  • Uključivanje iskorištavanja poljoprivredne biomase u regionalne/lokalne razvojne planove
  • Edukacija poljoprivrednika
  • Promocija korištenja energije biomase s ciljem održivog razvoja

Primarne ciljane skupine projekta su regionalna i lokalna uprava i samouprava, poljoprivrednici, poljoprivredne srednjoškolske ustanove u regiji te potencijalni investitori za koje su bili pripremljeni raznovrsni materijali te organizirane radionice i promotivna događanja.

Projekt ABCDE Posavina je završen 1. ožujka 2013. sa naglaskom na mogućnost nastavka projekta sa istim dionicima. Vrijednost projekta je iznosila 320.100,00 EUR, a 176.660,00 EUR je ukupna vrijednost projekta sa hrvatske strane. Više o projektu i svi promotivni materijali i rezultati projekta mogu se vidjeti na web stranici http://www.abcde-posavina.org/index.html