sgeekosustav1

Informacijski sustav za gospodarenje energijom – ISGE je internetska aplikacija za nadzor i analizu potrošnje energije i vode u zgradama javnog sektora te danas predstavlja neizbježan alat za odgovorno sustavno gospodarenje energijom. 

Razlog za sustavno gospodarenje energijom građevina u vlasništvu javnog sektora je potreba utvrđivanja ukupne potrošnje energije i vode kao i točnog mjesta nastanka potrošnje kako bi se mogao lokalizirati problem prekomjerne potrošnje i utjecati na znatne uštede energije te posljedično i na financijske izdatke za energiju i vodu te na štetni utjecaj na okoliš. 

Pravilnik o sustavnom gospodarenju energijom u javnom sektoru  propisuje obaveze korištenja ISGE sustava te metodologiju provođenja sustavnog gospodarenja energijom. 

Sustavno gospodarenje energijom podrazumijeva strateško planiranje energetike i održivo upravljanje energetskim resursima. To se odnosi na zgradama u vlasništvu ili korištenju gradova, županija, Vlade Republike Hrvatske kao i u zgradama drugih vladinih proračunskih i izvanproračunskih korisnika kao i onima tijela javne vlasti. To su škole, zdravstvene ustanove, zatvori, zgrade Županija i.t.dPrijava u ISGE moguća je s bilo kojeg računala koje ima pristup internetu, upisivanjem jedinstvenog korisničkog imena i zaporke na stranici sustava; www.isge.hr.  ISGE-u se može pristupiti bilo kojim od Internet preglednika na tržištu, kao npr. Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera i mnogi drugi. Mnoge druge zemlje također imaju web stranice za unos navedenih podataka i informacija, kao što imamo I mi u RH. Sukladno Zakonu RH o energetskoj učinkovitosti dužni smo pratiti i unositi podatke o potrošnji energije i vode u javnim zgradama a posebna važnost je za objekte koji su energetski obnovljeni ili se tek namjeravaju obnoviti bespovratnim sredstvima iz EU fondova. 

Podatci uneseni u ISGE koriste se za niz izračuna, analiza i kontrola koji omogućavaju razumijevanje na što i kako trošimo energiju i vodu u određenoj zgradi, uspoređivanje pojedinih zgrada sa sebi sličnim zgradama, kao i identificiranje neželjene, prekomjerne i neracionalne potrošnje. Navedene analize i izračuni temelje se na upisanim statičkim podatcima, a uključuju opće, konstrukcijske i energetske karakteristike zgrade; kao i na dinamičkim podatcima koji uključuju potrošnju energenata na mjesečnoj razini prema dostavljenim računima od dobavljača te potrošnju na tjednoj ili dnevnoj razini prikupljenu izravnim očitanjem stanja s brojila. 

 

STRUKTURA ISGE SUSTAVA 

 • ISGE je mrežna aplikacija na središnjem serveru s pripadajućom bazom podataka. 
 • Korisnici mogu pristupiti sustavu sa stolnih i prijenosnih računala koja imaju pristup internetu kao i pomoću pametnih telefona. 
 • Postoji niz korisničkih profila (gost, korisnik, energetski administrator, energetski menadžer, administrator sustava) u skladu s razinom odgovornosti. 

OSNOVNE FUNKCIJE ISGE SUSTAVA 

 • Prikupljanje i unos osnovnih podataka o zgradama te kontrola potrošnje energije i vode na mjesečnoj, tjednoj ili dnevnoj razini (mjesečni računi i/ili očitavanje stanja brojila). 
 • Prikupljanje podataka o potrošnji javne rasvjete u gradovima i općinama RH. 
 • Modul za unos energetskih pregleda, certifikata i ostalih EE mjera provedenih na objektu. 
 • Modul praćenja programa Energetske obnove zgrada javnog sektora. 
 • Jednostavan pristup informacijama o ukupno potrošenoj količini energije i vode, načinima i mjestima na koji se energija troši i energentima koji se koriste. 
 • Izračuni i analize s ciljem uočavanja neželjene, prekomjerne i neracionalne potrošnje te identificiranje mogućnosti za ostvarivanje energetskih i novčanih ušteda. 
 • Monitoring i verifikacija ostvarenih ušteda. 
 • Automatizirano upozoravanje o kritičnim događajima i nepravilnostima u radu. 
 • Korisnička sučelja prilagođena pojedinim ulogama u sustavu. 
 • Napredno filtriranje i sortiranje baze podataka. 
 • Izvještaji i različiti grafički prikazi mogu biti prikazani u Excel i PDF formatu, po objektu, grupi objekata ili etiketi. Više na: Izvještaji 
 • Pojedinačno uređivanje grupa računa pojedinih distributera. 
 • Pojedinačno uređivanje stavki računa unutar pojedinih grupa računa. 
 • Tablični satni prikaz potrošnje s pametnih mjernih uređaja. 
 • Grafička analiza kroz prikaze apsolutne i relativne potrošnje, E-T krivulja i CUSUM krivulja. 
 • Svakodnevno statističko procesuiranje baze podataka. 
 • Interni sustavi za komuniciranje, pohranu dokumenata i alarmiranje. 
 • Razvijen mISGE – aplikacija za pametne telefone. Preuzmite na:  mISGE. 
 • Prijave na razne radionice i edukacije putem sučelja na isge.hr/seminar. 
 • Razni vodiči i upute za korištenje sustava na početnoj stranici i na isge.hr/upute. 
 • Omogućavanje izravnog unosa računa u bazu podataka od strane distributera i opskrbljivača te analitičko praćenje poslanih podataka od strane istih. Više na: Automatski računi 
 • Praćenje sesija svakog pojedinog korisnika, kao i grupe korisnika. 
sgeekosustav1

SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM (SGE)

Za gospodarenje energijom, bitna je efikasnost potrošnje energije.

Potrošnja energije diktira njezinu proizvodnju, a proizvodnja energije, posebice iz fosilnih goriva, kao što znamo ima značajan negativan učinak na okoliš, uz direktne i indirektne emisije stakleničkih plinova. Posljedica su klimatske promjene, jedan od najvažnijih globalnih problema današnjice, čiji se uzrok nalazi u prekomjernoj emisiji stakleničkih plinova, ponajviše ugljičnog dioksida.

Efikasnom uporabom energije i pametnim potrošačkim izborom, bez gubitka komfora možemo smanjiti emisije stakleničkih plinova. Energetska efikasnost prepoznata je u EU kao najisplativiji način postizanja ciljeva održivog razvoja i smanjenja negativnih utjecaja energetskog sektora na okoliš. Sve što trebamo je pametno gospodariti energijom!

 Što je energetska efikasnost, gospodarenje energijom?

 • Gospodarenje energijom je proces kontinuiranog upravljanja troškovima uporabe energije, te nadzor efikasnosti potrošnje energije unutar neke cjeline (zgrade, tvornice, bolnice, dječjeg vrtića, kulturnih ili sportskih objekata, itd.) s ciljem smanjenja troškova potrošnje uz isti stupanj komfora korisnika iste cjeline.
 • Energetska efikasnost (učinkovitost) znači činiti isti rad s manje energije.

Cilj SGE je kontinuirano poboljšavanje energetske efikasnosti, prema tome:

 • Sustavno gospodarenje energijom je kontinuirani proces kojem je cilj poboljšanje energetske učinkovitosti te održivo gospodarenje resursima u javnom sektoru.

Glavni koraci SGE-a su:

 • utvrditi potrošnju energenata i vode,
 • utvrditi mjesto, način i količinu potrošnje u zgradama ili dijelovima zgrada javnog sektora te javne rasvjete,
 • smanjiti potrošnju energije i vode te novčanih izdataka za energiju i vodu,
 • smanjiti štetni utjecaj na okoliš kroz primjenu mjera energetske učinkovitosti.

 Rezultati uspješne provedbe mjera SGE svode se na:

 • smanjenje novčanih troškova za energiju i vodu kroz gospodarenje energijom te kroz primjenu mjera energetske učinkovitosti, smanjenje štetnih utjecaja na okoliš,
 • uspostavljanje sustava gospodarenja objektima u vlasništvu ministarstva, grada ili županije preko Informacijskog sustava za gospodarenje energijom (ISGE),
 • formiranje obrazovanih i kompetentnih EE timova sposobnih za planiranje i upravljanje potrošnjom energije.

Projekt SGE u Hrvatskoj obuhvaća sve zgrade javnog sektora. U skladu s nalazima energetskih pregleda, u javnim zgradama se pokreću i provode zahvati poboljšanja energetske efikasnosti. Krajnji cilj je svesti potrošnju energije na najmanju moguću razinu, kontinuirano poboljšavajući efikasnost uporabe energije, uz osiguravanje optimalnih radnih i boravišnih uvjeta u zgradama.

Efikasnija potrošnja energije u javnim objektima, kao izravnu posljedicu ima otvaranje novih mogućnosti za ulaganja kroz smanjena proračunska izdvajanja za troškove upravljanja u takvim objektima. Ušteđena sredstva se potom mogu raspodijeliti u neka druga, prioritetna područja od sveopćeg društvenog interesa.

Međutim, upravo u sektoru javnih usluga postoje snažne barijere provođenju programa povećanja energetske efikasnosti:

 • manjak znanja o energetskoj učinkovitosti među zaposlenicima javnog sektora,
 • nedostatak interesa i razumijevanja zaposlenika o tome kako povećati efikasnost potrošnje energije,
 • nametnut dodatni posao – ne postoji radno mjesto (npr. „Energetski menadžer“),
 • manjak motivacije – bonusi, nagrade, ili kazne (iako su propisane zakonom, ne provode se),
 • nemogućnost zadržavanja financijskih ušteda na objektu – ostvarene uštede vraćaju se u budžet,
 • spor protok informacija o mogućnostima, edukacijama, natječajima itd.

Prema tome, ljudski faktor je od velikog značaja jer uspješnost SGE-a prvenstveno ovisi o predanosti ljudi i spremnosti istih na promjene obrazaca ponašanja kako bi postigli unaprijed definirane ciljeve.

Želimo li potrošnju energije svesti na najmanju moguću mjeru, SGE treba biti kontinuirani proces. To podrazumijeva podjelu odgovornosti te organizacijsku strukturu integriranu u postojeću hijerarhiju gradske, županijske i državne uprave, i to na svim razinama – jer za potrošnju energije u današnjim vremenima kad imamo sve više potrošača odgovorni su svi!

Uvođenje SGE-a počinje uspostavljanjem organizacijske strukture te decentralizacijom odgovornosti na pojedine dijelove poglavarstva (u ovisnosti o djelatnosti, tipovima energije i sl.). Pojedini centri odgovornosti nazivaju se energetski troškovni centri (ETC). U svakom ETC-u se:

 • imenuju odgovorne osobe
 • definiraju pokazatelji potrošnje (PP)
 • određuju ciljevi za poboljšanje efikasnosti potrošnje energije te
 • prati potrošnja energije (po aktivnostima, jedinici prostora, broju ljudi ili proizvoda).

Glavni alat sustavnog gospodarenja energijom jest Informacijski sustav za gospodarenje energijom (ISGE). ISGE (www.isge.hr) omogućuje nadzor i analizu potrošnje energije i služi kao alat za praćenje stanja i donošenje odluka o gospodarenju energijom. Razumijevanje svrhe i mogućnosti ISGE-a u ostvarivanju pojedinih ciljeva vrlo je važno, ukoliko se energijom želi efikasnije gospodariti.

Uvođenjem ISGE-a dobivamo mogućnost:

 • ranog otkrivanja nepotrebnog rasipanja energije
 • informacijske potpore donošenju odluka
 • pregleda i analize dosadašnjih operativnih podataka
 • identifikacije i planiranja izvršenja projekata povećanja energetske efikasnosti
 • preciznog definiranja pokazatelja potrošnje, efikasnosti i uspješnosti
 • potpore u budžetiranju energenata i financijskom menadžmentu
 • prikupljanja podataka o energentima i potrošnji za druge sustave.

Zašto je SGE bitno? prikupljanje podataka i praćenje potrošnje u ISGE-u u određenom vremenskom periodu(satno, dnevno, mjesečno), analiza dobivenih podataka te stvaranje podloge za donošenje odluka o mjerama povećanja efikasnosti potrošnje energije.

 

Zakoni i pravilnici:

Strategije i planovi:

Europske direktive:

Učinkovitim korištenjem energije smanjite troškove