Projektiranje je skup poslova uz pomoć kojih se izrađuje projekt unutar zakonskih okvira prema Zakonom o prostornom uređenju i Zakonom o gradnji te poslovi definirani prikupljanjem cjelokupne dokumentacije u svrhu izrade projekta. To je osnova i najvažnija djelatnost naše tvrtke i područje u kojem naš tim najbolje izražava svoje vještine. Projektiranje se ne sastoji samo od crtanja već za sobom povlači niz drugih aktivnosti koje je potrebno uskladiti kako bi se stvorila što bolja vrijednost za naše klijente.

Projekti se izrađuju u skladu sa Zakonom, propisima donesenim na temelju Zakona i posebnim propisima, te pravilima struke. Projekti moraju sadržavati sve propisane dijelove te moraju biti izrađeni tako da se, ovisno o namjeni i razini razrade, ispunjava njihova svrha.

Projekti se izrađuju u skladu sa Zakonom, propisima donesenim na temelju Zakona i posebnim propisima, te pravilima struke. Projekti moraju sadržavati sve propisane dijelove te moraju biti izrađeni tako da se, ovisno o namjeni i razini razrade, ispunjava njihova svrha.

Projekti se razvrstavaju prema namjeni i razini razrade
• Idejni projekt izrađuje se za provedbu zahvata u prostoru određenog projektnim zadatkom i po potrebi prethodno izrađenim idejnim rješenjima. Idejni projekt izrađuje se u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju, prostornim planom i drugim propisima donesenim na temelju Zakona.

• Glavni projekt je skup međusobno usklađenih projekata kojima se daje tehničko rješenje građevine i dokazuje ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu te drugih propisanih i određenih zahtjeva i uvjeta.

• Izvedbenim projektom razrađuje se tehničko rješenje dano glavnim projektom i mora biti izrađen u skladu s glavnim projektom. Izvedbeni projekt se izrađuje za građenje građevina 1. skupine te u slučaju u kojem su to investitor i projektant ugovorili ugovorom o izradi glavnog projekta ili kada su to investitor i izvođač ugovorili ugovorom o građenju.

Projekti, odnosno njihovi dijelovi moraju biti izrađeni na način koji osigurava njihovu jedinstvenost s obzirom na građevinu za koju su izrađeni.

EKO SUSTAV nudi projektiranje:

Učinkovitim korištenjem energije smanjite troškove