Naziv korisnika: Vukovarsko-srijemska županija

Ukupna vrijednost projekta energetske obnova zgrade – Upravna zgrada Vukovarsko-srijemske županije na adresi Jurja Dalmatinca 37, Vinkovci, je je 2.078.363,78 kuna od toga EU sufinanciranje projekta je 1.270.002,12 kuna te je 808.361,66 kuna iznosio udio Vukovarsko-srijemske županije.

Razdoblje provedbe svih aktivnosti projekta je od 16. listopada 2018. godine do 16. travnja 2021. godine.

           Nakon uspješno završene izrade projektne dokumentacije te potpisanog Ugovora za sufinanciranje radova energetske obnove zgrade – Upravna zgrada Vukovarsko-srijemske županije na adresi Jurja Dalmatinca 37, Vinkovci, pristupilo se samom izvođenju radova energetske obnove koji su završeni u siječnju 2021. godine.

Energetska obnova se provodila putem poziva na dostavu projektnih prijedloga za Energetska obnovu i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora (referentni broj: KK.04.2.1.04).

Ovim Pozivom podupiru se mjere energetske obnove koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje (QH,nd) na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe navedenih mjera i korištenje obnovljivih izvora energije.

Poziv se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Ovaj Poziv pokrenut je u okviru Prioritetne osi 4 „Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije“, Specifičnog cilja 4c1 „Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora“ Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, financiranog sredstvima ESI fondova. Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ se sufinancira iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Sukladno izrađenoj projektnoj dokumentaciji implementirane su slijedeće mjere energetske učinkovitosti: • izrada glavnog projekta energetske obnove s pripadajućim elaboratom ako je primjenjivo,• povećanje toplinske zaštite krova iznad grijanog prostora,• povećanje toplinske zaštite vanjskog zida,• povećanje toplinske zaštite ukopanog zida,• povećanje toplinske zaštite poda prema tlu,• povećanje toplinske zaštite stropa prema negrijanom prostoru, • zamjena vanjske stolarije , • zamjena unutarnje rasvjete učinkovitijom,• stručni nadzor građenja,• projektantski nadzor, • usluga koordinatora zaštite na radu tijekom građenja,•energetskipregledzgrade,izradaizvješćaoenergetskompregleduzgradeienergetskogcertifikata nakon provedene energetske obnove,• upravljanje projektom i administracija,• promidžba i vidljivost projekta.

Energetskom obnovom projektirana je ušteda toplinske energije za grijanje (QH,nd) nakon provedbe projekta od 53,62 % te također smanjenje emisije CO².

Energetska obnova je doprinijela smanjenju režijskih troškova, smanjenju troškova održavanja, poboljšanju toplinske ugodnosti i poboljšanju samog stanja zgrade te su se osigurala radna mjesta tijekom energetske obnove.  

Projekt je proveden od strane Vukovarsko-srijemske županije uz pomoć Društva EKO-SUSTAV d.o.o za energetsku učinkovitost.

EKO-SUSTAV društvo s ograničenom odgovornošću za energetsku učinkovitost (EKO-SUSTAV d.o.o.) čiji je osnivač Vukovarsko-srijemska županija u skladu sa Strategijom energetskog razvoja Republike Hrvatske te Županijskom razvojnom strategijom teži ostvarenju ciljeva razvoja potencijala energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije i zaštite okoliša.

EKO-SUSTAV d.o.o. provodi projekte iz Programa ruralnoga razvoja, koji imaju za cilj osnažiti demografski, ekonomski ili socijalno oslabljena i nerazvijena ruralna područja. Putem bespovratnih potpora poduzetnicima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima pomažemo pri opstanku na tržištu te širenju proizvodnje, prelazak na tržišno orijentiranu proizvodnju, održivi razvoj, kao i mogućnost aktivnog uključivanja članova poljoprivrednih gospodarstava u rad na gospodarstvu. Na takav način izravno se doprinosi poboljšanju životnih i radnih uvjeta, kao i smanjenju nezaposlenosti s ciljem ostanka na ruralnom području.

Namjera je u budućnosti povećati korištenje obnovljivih izvora energije, prije svega instaliranje fotonaponskih sustava na zgrade javnih ustanova i druge institucije.

Unutar Društva EKO-SUSTAV d.o.o. uspostavljeni su timovi za izradu projektne dokumentacije, izradu aplikacija za prijavu na fondove te tim za provedbu iimplementacijuprojekata. Uspješno su prijavljeni projekti ugradnje fotonaponskih elektrana za škole na području Vukovarsko-srijemske županije te se implementiraju.

Provedbom ovih programa, postižu se ciljevi Županijske razvojne strategije Vukovarsko-srijemske županije te ciljevi EU u smanjenju emisija štetnih plinova te smanjenje potrošnje primarne energije u javnim zgradama. 

Kontakt osoba za više informacija: Mihajlo Nagy, Društvo EKO-SUSTAV d.o.o., e-mail: mihajlo.nagy@eko-sustav.hr

Više informacija o projektima energetske obnove na linku: http://www.strukturnifondovi.hr/ i https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/ , http://europski-fondovi.eu/program/europski-fond-za-regionalni-razvoj  te na stranici Ministarstva graditeljstva http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=49019 i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije https://razvoj.gov.hr/